नेपालमा विदेशी फिल्मलाई कोटा प्रणली लागु गर्नुपर्दछ : राजु के.सी