छात्र-छात्राले प्रदर्शन गरे, स्याटेलाइट, दूरबिन र रोबर्ट