चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट : योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान