चाँडै शुरु हुने पेट्रोलियम अन्वेषणको दोस्रो चरणको काम