विकास र प्रविधिमा नयाँ युग प्रारम्भ: प्रधानमन्त्री