थापाको पहलमा धनकुटा अस्पताललाई १ करोड बराबरको जापानको सहयोग