समावेशी र लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी हुन्छः  प्रधानमन्त्री