मनाङको शैक्षिक अवस्थाः विद्यालय छ, शिक्षक नि छन् तर विद्यार्थी छैनन्