विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशनको विरोधमा परीक्षार्थी सडकमा