सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बन्ने