'प्रधानमन्त्रीको स्वीस बैंकमा खाताबारे समाचार भ्रामक’