सिरानचोक गाउँपालिका वडा ४ मा नीजि आवास प्रबलिकरणको तालिम संचालन