चारोको समस्या, कुखुराले कुखुरा खाँदै, ३ करोड बढीको कुखुरा जम्मा