निजी विद्यालयको हाल बेहाल, सरकारसँग राहत प्याकेजको अपेक्षा