जात्रामय बन्यो भक्तपुर, बिस्केटको लिङ्गो जात्रा सम्पन्न